Częstochowa, al. NMP 34, Biuro 226

Najczęściej zadawane pytania przez Pracodawców.

Dla pracodawców
Najczęściej zadawane pytania przez Pracodawców.

Dość częste pytania Pracodawcy użytkownika:

Czy pracownicy tymczasowi wchodzą w stosunek pracy z pracodawcą użytkownikiem?
Pomiędzy pracownikiem tymczasowym a pracodawcą użytkownikiem nie nawiązuje się stosunek pracy. Jednakże pracodawca użytkownik wykonuje obowiązki i korzysta z praw przysługujących pracodawcy, w zakresie niezbędnym do zorganizowania pracy z udziałem pracownika tymczasowego. Pracodawca użytkownik jest zobowiązany zapewnić pracownikowi bezpieczne i higieniczne warunki pracy, prowadzić ewidencję czasu pracy pracownika tymczasowego w takim samym zakresie i na takich samych zasadach jak w stosunku do pozostałych swoich pracowników.

Kim jest pracodawca użytkownik?
Jest to pracodawca lub podmiot niebędący pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy wyznaczający pracownikowi skierowanemu przez agencję pracy tymczasowej zadania i kontrolujący ich wykonanie.

Na jaki okres można zatrudnić pracownika tymczasowego?
Przepisy ograniczają jedynie okres na jaki można delegować pracownika tymczasowego do jednego pracodawcy użytkownika. W przypadku, gdy pracownik tymczasowy zastępuje pracownika zatrudnionego przez Pracodawcę Użytkownika na warunkach kodeksowych, wówczas może być delegowany na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy. W pozostały przypadkach łączny okres wykonywania pracy przez pracownika tymczasowego u tego samego pracodawcy użytkownika nie może przekroczyć 18 miesięcy na przestrzeni 36 kolejnych miesięcy.

Jakie koszty są związane z pracownikami tymczasowymi?
Pracodawca użytkownik decydując się skorzystać z pracy świadczonej przez pracowników tymczasowych płaci agencji pracy tymczasowej wynagrodzenie, które pokrywa koszty wynagrodzenia (brutto) za pracę, wypłacanego pracownikowi tymczasowemu, wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego (jeżeli taki urlop mu przysługuje), koszty składek na ubezpieczenie społeczne, ponoszone przez agencję, inne koszty związane z zatrudnieniem pracownika tymczasowego (składki na Fundusz Pracy, FGŚP, PFRON) oraz prowizję agencji. Ponadto pracodawca użytkownik ponosi bezpośrednio na rzecz pracownika lub zwraca agencji koszty związane z wykonywaniem przez niego pracy tj. koszty badań oraz koszty związane z podróżami służbowymi odbywanymi przez pracownika tymczasowego w związku ze świadczeniem pracy na rzecz pracodawcy użytkownika. Ponadto w umowie zawartej pomiędzy agencją a pracodawcą użytkownikiem mogą być określone inne świadczenia, do których ponoszenia bezpośrednio na rzecz pracownika tymczasowego lub zwrotu agencji zobowiązany będzie pracodawca użytkownik.

Kto wypłaca wynagrodzenie pracownikowi tymczasowemu?
Za prawidłowe naliczenie i terminową wypłatę wynagrodzenie odpowiada agencja.

Na kim – na agencji pracy tymczasowej czy na pracodawcy użytkowniku – ciąży obowiązek stworzenia służby bhp?
Tworzenie służby BHP na zasadach, o których mowa w art. 23711 KP ciąży na agencji pracy tymczasowej, która jest pracodawcą w stosunku do pracowników tymczasowych. Przepisy ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych nie wyłączają stosowania art. 23711 KP, zatem liczbę zatrudnionych pracowników w agencji ustala się z uwzględnieniem pracowników tymczasowych. Ponadto nie ma podstaw do nieuwzględnienia w liczbie zatrudnionych – pracowników tymczasowych, którzy wykonują pracę o charakterze doraźnym.

Jak przebiega podział obowiązku dotyczących BHP pomiędzy agencją a pracodawcą użytkownikiem?
Zgodnie z art. 9 ust. 2a ustawy pracodawca użytkownik w ramach własnych obowiązków bhp dostarcza pracownikowi tymczasowemu odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej, zapewnia napoje i posiłki profilaktyczne, przeprowadza szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ustala okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy, przeprowadza ocenę ryzyka zawodowego oraz informuje o tym ryzyku.

Na podstawie art. 9 ust. 3 pkt 2 ustawy przed zawarciem umowy o pracę między agencją pracy tymczasowej a pracownikiem tymczasowym agencja i pracodawca użytkownik uzgadniają na piśmie zakres przejęcia przez pracodawcę użytkownika obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy innych określone w art. 9 ust. 2a ustawy. Nie ma zatem prawnych przeciwwskazań, aby w ramach powyższego uzgodnienia przekazać na pracodawcę użytkownika także obowiązek utworzenia służby BHP. Oznaczało to będzie, że w takiej sytuacji służba BHP działająca u pracodawcy użytkownika obejmowała będzie swoją właściwością zarówno zatrudnionych u niego pracowników, jak i pracowników tymczasowych.

Czy pracownicy tymczasowi uprawnieni są do korzystania ze środków ZFŚS?
Obowiązki pracodawcy użytkownika wynikające z przepisów dotyczących pracowników tymczasowych nie obejmują objęcia tych osób możliwością korzystania z ZFŚS. Pracownik tymczasowy w okresie wykonywania pracy tymczasowej na rzecz pracodawcy użytkownika ma prawo do korzystania z urządzeń socjalnych pracodawcy użytkownika na zasadach przewidzianych dla pracowników zatrudnionych przez tego pracodawcę użytkownika. Dotyczy to jednak dostępu do urządzeń socjalnych a nie do wsparcia socjalnego, gdyż pod pojęciem „urządzenia socjalne” nie można rozumieć świadczeń socjalnych.

W jaki sposób można rozwiązać umowę z pracownikiem tymczasowym?
Umowa o pracę zawarta z pracownikiem tymczasowym rozwiązuje się z upływem ustalonego między stronami okresu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz danego pracodawcy użytkownika, z uwzględnieniem art. 13 ust. 2.
Pracodawca użytkownik, który zamierza zrezygnować z wykonywania pracy przez pracownika tymczasowego przed upływem okresu wykonywania uzgodnionego z agencją pracy tymczasowej, zawiadamia agencję na piśmie o przewidywanym terminie zakończenia wykonywania pracy przez pracownika tymczasowego, w miarę możliwości z wyprzedzeniem uwzględniającym obowiązujący strony umowy o pracę okres wypowiedzenia tej umowy.

W razie faktycznego zaprzestania wykonywania przez pracownika tymczasowego pracy tymczasowej na rzecz pracodawcy użytkownika z powodu niestawienia się do pracy, bez usprawiedliwienia przyczyn nieobecności w pracy, albo odmowy dalszego wykonywania pracy tymczasowej na jego rzecz, pracodawca użytkownik zawiadamia niezwłocznie agencję pracy tymczasowej o terminie i okolicznościach zaprzestania wykonywania pracy przez pracownika tymczasowego.

Czy na pracownika tymczasowego może być nałożona kara porządkowa?

Na pracownika tymczasowego może być jak najbardziej nałożona kara porządkowa, nakłada ją faktyczny pracodawca czyli agencja zatrudnienia zgodnie z zapisami KP (rozdział VI odpowiedzialność porządkowa pracowników). W praktyce wygląda to tak, że pracodawca użytkownik zgłasza agencji np. przypadek nieprzestrzegania przez PT ustalonej organizacji i porządku pracy. Agencja zgodnie z §2 art. 108 musi wysłuchać pracownika i wtedy decyduje, czy zastosować jakąś karę lub naganę.

Jakie prawa i obowiązki ma pracodawca użytkownik?
Pracodawca użytkownik wykonuje obowiązki i korzysta z praw przysługujących pracodawcy, w zakresie niezbędnym do organizowania pracy z udziałem pracownika tymczasowego.
Pracodawca użytkownik:
• jest obowiązany zapewnić pracownikowi tymczasowemu bezpieczne i higieniczne warunki pracy w miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy tymczasowej;
• prowadzi ewidencję czasu pracy pracownika tymczasowego w zakresie i na zasadach obowiązujących w stosunku do pracowników;
• nie może stosować do pracownika tymczasowego przepisu art. 42 § 4 Kodeksu pracy ani też powierzać mu wykonywania pracy na rzecz i pod kierownictwem innego podmiotu.

Czego dotyczy zasada równego traktowania pracowników tymczasowych?
Pracownik tymczasowy nie może być traktowany mniej korzystnie w zakresie warunków pracy i innych warunków zatrudnienia niż pracownicy zatrudnieni przez tego pracodawcę użytkownika na takim samym lub podobnym stanowisku pracy.

Pracownik, wobec którego pracodawca użytkownik naruszył zasadę równego traktowania, przysługuje prawo dochodzenia od agencji pracy tymczasowej odszkodowania w wysokości określonej w przepisach K.P. dotyczących odszkodowania należnego pracownikowi od pracodawcy z tytułu naruszenia zasady równego traktowania pracowników w zatrudnieniu.

Kto odpowiada za szkody wyrządzone przez pracownika tymczasowego?
Za szkody wyrządzone przez pracownika tymczasowego odpowiada agencja, która zobowiązana jest do naprawienia wyrządzonej szkody użytkownikowi – na zasadach i w granicach obowiązujących pracownika zgodnie z przepisami o odpowiedzialności materialnej pracowników. Agencja ma prawo dochodzenia od pracownika tymczasowego zwrotu równowartości odszkodowania, które zostało wypłacone pracodawcy użytkownikowi.

Podobne treści

Pośrednictwo

Współczesny świat jest bardzo duży i oferuje wiele możliwości.

Dla pracodawców
Praca tymczasowa

Pracownik tymczasowy ma podobne obowiązki jak inni pracownicy, zatrudnieni u tego samego pracodawcy.

Dla pracodawców
Dla pracodawców

Z pracodawcą podzielimy się wiedzą i doświadczeniem nabytymi od początku działania firmy.

Dla pracodawców

Powered by MNT-Work. © Wszelkie prawa zastrzeżone. Bezwzględny zakaz kopiowania materiałów. Mapa strony
Zamknij