Częstochowa, al. NMP 34, Biuro 226

Nielegalne zatrudnienie cudzoziemca

Dla pracodawców
Nielegalne zatrudnienie cudzoziemca


Nielegalne zatrudnienie cudzoziemcaNielegalne wykonywana praca, to praca świadczona przez cudzoziemca:
• Nie posiadającego ważnej wizy lub innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP;
• Który posiada legalną podstawę pobytu, ale nie posiada dokumentów umożliwiających mu wykonywanie pracy;
• który nie posiada stosownego zezwolenia do wykonywania określonej pracy, gdy jest ono wymagane;
• na innym stanowisku niż to, które określone jest w zezwoleniu na pracę;
• z którym nie została zawarta umowa o pracę albo umowa cywilnoprawna.

Pracodawcom, którzy nielegalnie zatrudniają cudzoziemców, grozi grzywna opiewająca na kwotę minimum 3000 zł. Jeżeli dodatkowo pracodawca wprowadza cudzoziemca w błąd, ten błąd wyzyskuje, wykorzystuje zależności służbowe lub niezdolność cudzoziemca do właściwego pojmowania i tym samym doprowadza do nielegalnego wykonywania pracy wysokość grzywny, która może być nałożona to nawet 10000 zł.
Kary za nielegalne zatrudnienie dotyczą także samych cudzoziemców – w wysokości nie niższej niż 1000 zł. Dodatkowo, mogą oni otrzymać decyzję o zobowiązaniu do powrotu do swojego ojczystego kraju.

Według prawa polskiego, pracodawca przed zatrudnieniem obywatela spoza UE musi mieć pewność, że cudzoziemiec posiada dokumenty uprawniające go do pobytu w Polsce. Tak, jak wspomniano wcześniej, za działanie związane z nielegalnym zatrudnieniem, grożą surowe kary finansowe, a także zobowiązania do wypłaty należnych zaległych wynagrodzeń i związanych z nimi świadczeń, a także do pokrycia kosztu powrotu danego cudzoziemca do kraju jego pochodzenia. Prócz w/w pracodawcy mogą zostać także pozbawieni prawa do korzystania z dotacji publicznych, w tym dotacji związanych z funduszami unijnymi.

Podobne treści

Jak przebiega rekrutacja osób z Ukrainy?

Aby legalnie zatrudnić pracownika z Ukrainy, trzeba złożyć we właściwym dla siedziby firmy powiatowym urzędzie pracy.

Dla pracodawców
Praca tymczasowa

Pracownik tymczasowy ma podobne obowiązki jak inni pracownicy, zatrudnieni u tego samego pracodawcy.

Dla pracodawców
Najczęściej zadawane pytania przez Pracodawców.

Kwestie związane z prawami i obowiązkami, kosztami, wynagrodzeniami, BHP, itd.

Dla pracodawców

Powered by MNT-Work. © Wszelkie prawa zastrzeżone. Bezwzględny zakaz kopiowania materiałów. Mapa strony
Zamknij