Częstochowa, al. NMP 34, Biuro 226
Usługi

Doradztwo kadrowe i prawne

Usługi rekrutacja
Kadrowość

DORADZTWO KADROWEPŁACE – ZAKRES USŁUG KANCELARII• Naliczanie wynagrodzeń pracowników, z uwzględnieniem danych zmiennych dostarczonych przez Klienta.
• Naliczanie odpraw, odszkodowań i ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy oraz innych świadczeń.
• Naliczanie odpraw, odszkodowań i ekwiwalentów za niekorzystny urlop wypoczynkowy oraz innych świadczeń przysługujących pracownikom zwalnianym.
• Ustalanie prawa i naliczanie należnych zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz należnych świadczeń finansowanych z budżetu państwa.
• Prowadzenie ewidencji wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia społecznego.
• Dokonywanie potrąceń związanych z zadłużeniem pracownika Klienta.
• Sporządzanie i przekazywanie w uzgodnionej formie informacji dla działu księgowości.
• Naliczanie wynagrodzeń z bezosobowego funduszu płac.
• Sporządzanie w uzgodnionej formie przelewów z tytułu wynagrodzeń za pracę.
• Sporządzanie list płac, zbiorówek list płac oraz raportów płacowych;
• Przygotowywanie pasków płac oraz zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagradzaniu;
• Sporządzanie przelewów i przekazywanie wynagrodzeń pracowników na ich rachunki bankowe;
• Sporządzanie informacji o płatnościach na rzecz Urzędu Skarbowego;
• Przygotowywanie rocznych informacji o dochodach (PIT-11, IFT-1R) oraz rocznego obliczenia podatku (PIT-40);
• Pomoc i współpraca z Klientem przy inspekcjach i kontrolach z ZUS, Państwowej Inspekcji Pracy lub Urzędu Skarbowego.
• Prowadzenie dokumentacji ZUS:
• sporządzanie i przesyłanie deklaracji i raportów rozliczeniowych,
• sporządzanie i przesyłanie dokumentów zgłoszeniowych,
• przesyłanie dokumentów do ZUS drogą przekazu elektronicznego.

KADRY – ZAKRES USŁUG KANCELARII• Sporządzanie Umów umowy o pracę, zleceń o dzieło…
• Analiza kosztów umowy o pracę, zlecenia …
• Zaświadczenia o zarobkach
• Obsługujemy również trudne przypadki, np. wypowiedzenia, zwolnienia grupowe
• Kompleksowe prowadzenie dokumentacji kadrowej (teczek osobowych);
• Przygotowywanie zaświadczeń dla pracowników,
• Rejestracja, dokonywanie zmian oraz wyrejestrowywanie pracowników z ZUS;
• GUS – Sporządzanie sprawozdań statystycznych i przesyłanie ich do właściwych urzędów statystycznych.
• Rozliczanie absencji pracowniczych.
• Sporządzanie i przesyłanie do PFRON deklaracji miesięcznych.
• Przyjmowanie inspekcji z PIP w zakresie prawidłowości prowadzenia administracji kadrowej, dostarczanie odpowiednich danych i udzielanie wyjaśnień.
• Sporządzanie raportów i zestawień kadrowych.

DORADZTWO W ZAKRESIE PRAWA PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHAudyt poprawności naliczania wynagrodzeń.
• Przeprowadzanie korekt deklaracji ZUS.
• Wystawianie zaświadczeń Rp-7.
• Udzielanie opinii, porad prawnych w zakresie zawartych umów o pracę, sposobów rozwiązania i ich skutkach.
• Przygotowywanie projektów regulacji wewnętrznych zakładów pracy.
• Porady prawne z zakresu ubezpieczeń społecznych, rent i emerytur z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zasiłku rehabilitacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego, renty rodzinnej, renty z tytułu niezdolności do pracy, ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, chorobowego, zdrowotnego, zakresu postępowania w sprawach ubezpieczeń społecznych, sporządzanie opinii prawnych, odwołań od orzeczeń ZUS, odwołań od decyzji ZUS, apelacji oraz wszelkich pism w toku postępowania przed sądem w sprawach ubezpieczeń społecznych.
Prześlij zgłoszenie SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI DANE KONTAKTOWE

Podobne treści

Tłumaczenia pisemne i ustne

Organizujemy tłumaczenie pisemne i ustne dla pracowników z zagranicy.

Usługi rekrutacja / Uslugi Leasing
Kwatery pracownicze

Zapewniamy zakwaterowanie wszystkim pracownikom.

Usługi rekrutacja / Uslugi Leasing
Dobór personelu

Dostosowujemy kandydata do proponowanego stanowiska pracy.

Usługi rekrutacja

Powered by MNT-Work. © Wszelkie prawa zastrzeżone. Bezwzględny zakaz kopiowania materiałów. Mapa strony
Zamknij